Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 350/RMČ/2017


k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2016Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


- s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k odstranění chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 5/2017


- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2016

příjmy 391.489,80 tis. Kč

výdaje 328.419,21 tis. Kč

z toho:

kapitálové 79.162,01 tis. Kč

běžné 249.257,20 tis. Kč

financování - 63.070,59 tis. Kč


- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2016 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 56.955 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2016 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 20. 6. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ