Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 354/RMČ/2017


k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky "Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek a protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


Obchodní firma: Compo Praha Interiéry s.r.o.

Sídlo: Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 030 56 279

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na dodávky "Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 9. 6. 20172. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 30. 6. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ