Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 357/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z©

městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení - M© Zelenečská výtah"

zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení - M© Zelenečská výtah" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení - M© Zelenečská výtah" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k veřejné zakázce "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení - M© Zelenečská výtah" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách M© a Z© městské části Praha 14 v roce 2017 - opakované řízení - M© Zelenečská výtah" zadávané formou zjednoduąeného podlimitního řízení

T: ihned


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©