Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 359/RMČ/2017


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Výměna PVC podlah v učebnách Z© Hloubětínská"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Výměna PVC podlah v učebnách Z© Hloubětínská"


2. návrh výzvy k uvedené veřejné zakázce spolu s návrhem smlouvy o dílo


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit veąkeré právní úkony související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Výměna PVC podlah v učebnách Z© Hloubětínská"

T: 26. 6. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: Z© Hloubětínská, OŘE©, OPKČ