Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 558/RMČ/2017


k připomínkám městské části Praha 14 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v souvislosti se zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcíchRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy

II. s c h v a l u j e


připomínky k návrhu OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit předložení připomínek dle bodu II. tohoto usnesení Magistrátu hl. m. Prahy

T: ihned
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OPKČ