Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 565/RMČ/2017


k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2018



Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ve výši 600.000 Kč do dotačního řízení Úřadu vlády na r. 2018 v dotačním programu Podpora terénní práce

2. finanční spoluúčast městské části ve výši 218.391 Kč


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit podání žádosti o dotaci

T: 30. 9. 2017


2. zajistit v souladu s § 9 odst. 3 Statutu hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů podání žádosti o souhlas Rady hl. m. Prahy k podání žádosti o dotaci

T: 30. 9. 2017












Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ