Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 567/RMČ/2017


k zajištění projektových prací na akci "Rekonstrukce a rozšíření domova důchodců Bojčenkova"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


objednání projektových prací na akci "Rekonstrukce a rozšíření domova důchodců Bojčenkova" u projektové kanceláře Dvořák architekti s.r.o. IČ: 27134822, v celkové ceně 672 000 Kč bez DPH, hrazených z finančních prostředků MČ Praha 14, mimo režim interní směrnice QS 74 -01 "Zadávání veřejných zakázek"

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy na projektové práce s projektovou kanceláří Dvořák architekti s. r. o na akci "Rekonstrukce a rozšíření domova důchodců Bojčenkova"

T: 29. 9. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ