Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 570/RMČ/2017


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce skateparku Černý Most"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce skateparku Černý Most"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce skateparku Černý Most" na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


Obchodní firma: Mystic constructions spol. s r.o.

Sídlo: Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 261 77 358


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce skateparku Černý Most"

T: 15. 9. 2017

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce skateparku Černý Most"

T: 29. 9. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP, Praha 14 kulturní