Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 572/RMČ/2017


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení" na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky uchazeče


Obchodní firma: Dvořák architekti, s.r.o.

Sídlo: Sloupecká 43, 252 06 Měchenice

IČ: 271 34 822


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení"

T: 15. 9. 2017

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení"

T: 2. 10. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘE©, KS-ÚÚR