Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 574/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky "Komunitní centrum Hloubětínská 55" zadávané formou podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Komunitní centrum Hloubětínská 55" zadávané formou podlimitního řízení


2. zahájení veřejné zakázky "Komunitní centrum Hloubětínská 55" zadávané formou podlimitního řízení


II. j m e n u j e


komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k veřejné zakázce "Komunitní centrum Hloubětínská 55" (příloha č. 2 - pouze v tiskové podobě) zadávané formou podlimitního řízení

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky "Komunitní centrum Hloubětínská 55" zadávané formou podlimitního řízení


T: 20. 9. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ