Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 575/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská" komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská"


T: 20. 9. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ