Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 11. 2017


č. 706/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky na služby "Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro MČ Praha 14 a výroby tiskovin při její propagaci" zadávané formou otevřeného nadlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro MČ Praha 14 a výroby tiskovin při její propagaci" zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k této nadlimitní veřejné zakázce včetně příloh č. 1 - 4, zahrnujících též závazný vzor smlouvy a kvalifikační dokumentaci


II. b e r e n a v ě d o m í


administraci této veřejné zakázky zajišťuje společnost ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. IČO: 284 68 414, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127 na základě smlouvy o poskytování právních služeb čj.: 0781/2017/KS - OddSPK/1100 ze dne 16. 10. 2017


III. j m e n u j e


k výše uvedené veřejné zakázce členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


IV. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


zajistit realizaci zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro MČ Praha 14 a výroby tiskovin při její propagaci" zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ