Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 11. 2017


č. 707/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení pro Z© Hloubětínská, Z© Bří Venclíků a Z© ©imanovská"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení pro Z© Hloubětínská, Z© Bří Venclíků a Z© ©imanovská"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení pro Z© Hloubětínská, Z© Bří Venclíků a Z© ©imanovská"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení pro Z© Hloubětínská, Z© Bří Venclíků a Z© ©imanovská" komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení pro Z© Hloubětínská, Z© Bří Venclíků a Z© ©imanovská"


T: 13. 11. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©