Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 11. 2017


č. 709/RMČ/2017


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

"ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti" na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče


Obchodní firma: J.I.H. - sportovní stavby s. r. o.

Sídlo: Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha10

IČ: 242 89 779


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti"

T: 13. 11. 2017

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Chvaletická - výměna umělého trávníku na víceúčelovém hřišti"

T: 30. 10. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ