Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 3. 2018


č. 157/RMČ/2018


k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro roky 2017 a 2018 na projekt "Sociální a právní poradenství" Organizace pro pomoc uprchlíkům a k žádosti o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté dotace pro rok 2017 na projekt "Rodinné centrum Jahůdka" Jahoda, o. p. s.

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se změnou v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" pro roky 2017 a 2018 Organizaci pro pomoc uprchlíkům, z. s. dle přílohy č. 1

2. se změnou v čerpání rozpočtu dotace přidělené v dotačním programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" pro rok 2017 Jahoda, o. p. s. dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na schválení změn v rozpočtu projektů


T: 20. 3. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ