Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 3. 2018


č. 158/RMČ/2018


k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018


Rada městské části Praha 14

I. n a v r h u j e

1. navýšení alokovaných finančních prostředků v dotačním programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 na celkovou částku 5 840 000 Kč

2. přidělení dotací v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 dle seznamu přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14

1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na navýšení dotačních prostředků

2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení dotací dle přílohy č. 1 a návrh veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2

T: 20. 3. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ