Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 8. 2018


č. 463/RMČ/2018


k vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení a protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: PARECO s. r. o.

Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 271 65 329


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 141. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 10. 8. 2018

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 31. 8. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ