Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 591/RMČ/2018


k návrhu na souhlas s navýšením kapacity žáků a s navýšením kapacity školní družiny v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 od 1. 9. 2019Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s navýšením kapacity základní školy z 370 žáků na 430 žáků a s navýšením kapacity školní družiny ze 150 na 180 od 1. 9. 2019 v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


1. seznámit Mgr. Alenu Gabalovou, ředitelku ZŠ Šimanovská se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 s navýšením kapacity základní školy a s navýšením kapacity školní družiny od 1. 9. 2019 v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


2. zajistit předání žádosti o změnu - navýšení kapacity počtu žáků a navýšení kapacity ve školní družině v základní škole do oddělení rejstříku škol a školských zařízení MHMP

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Šimanovská