Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 592/RMČ/2018


k návrhu na souhlas s navýšením kapacity žáků, s navýšením kapacity školní jídelny a s navýšením kapacity školní družiny v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 od 1. 9. 2019Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s navýšením kapacity základní školy ze 748 žáků na 868 žáků, navýšení kapacity školní jídelny ze 700 na 900 strávníků a s navýšením kapacity školní družiny z 360 na 450 od 1. 9. 2019 v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


1. seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele ZŠ Chvaletická se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 s navýšením kapacity školy, s navýšením kapacity školní jídelny a s navýšením kapacity školní družiny od 1. 9. 2019 v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918


2. zajistit předání žádosti o změnu - navýšení kapacity počtu žáků, navýšení kapacity ve školní jídelně a navýšení kapacity ve školní družině v základní škole do oddělení rejstříku škol a školských zařízení MHMP

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Chvaletická