Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 597/RMČ/2018


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019"


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce včetně návrhu smlouvy


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v roce 2019"

T: 23. 10. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ