Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 599/RMČ/2018


ke změně smluvního vztahu osoby nájemce (pachtýře) na pozemku (zahrádce), díl č. 115 v ulici Borská, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0592 /2016/OSM/1070 na části pozemku parc. č. 1760, parc. č. 2830/1 a parc. č. 2832, k. ú. Kyje, díl č. 115, k 31. 10. 2018 s panem Milošem Klackem, bytem xxxxxxxxx xx, xxxxxxx


2. s uzavřením nové nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2830/1, 2830/2 a parc. č. 2832, díl č. 115, o výměře 450 m 2 , k. ú. Kyje za nájemné ve výši 11 Kč/m 2 /rok s panem Zdeňkem Korbelem, bytem xxxxxxxx xxx, xxxxx, od 1. 11. 2018


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0592/2016/OSM/1070 na části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2830/1 a parc. č. 2832, k. ú. Kyje, díl č. 115, k. ú. Kyje s panem Milošem Klackem


2. zajistit uzavření nové nájemní smlouvy na části pozemků parc. č., 1760, 2830/1, 2830/2 a 2832 díl č. 115, k. ú. Kyje s panem Zdeňkem Korbelem

T: 31. 10. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ