Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 601/RMČ/2018


k žádosti MHMP o vyjádření ke směně pozemků v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


se směnou části pozemku parc. č. 791/2, k. ú. Hloubětín o výměře cca 565 m 2 , z vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc. č. 791/7, k. ú. Hloubětín o výměře cca 355 m 2

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska Rady MČ Praha 14 Odboru hospodaření s majetkem MHMP

T: 10. 10. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM