Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


92. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 10. 2018


č. 644/RMČ/2018


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 16

o velikosti 2+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2+0 v objektu č.p. 25, Broumarská ul., Praha 9 od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (pouze v tiskové podobě)II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most s. r. o. a budoucím

podnájemcem na užívání bytu č. 16 o velikosti 2+0 v domě č.p. 25, Broumarská ul.,

Praha 9 na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019

T: 30. 10. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14
Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí : OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce