Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2018


č. 661/RMČ/2018


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k prolongaci pojistné smlouvy č. 2209157017 na skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění, týkající se pojištění při pracovních cestách do zahraničíRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k prolongaci pojistné smlouvy č. 2209157017 na skupinové pojištění úrazu a cestovní pojištění, týkající se pojištění při pracovních cestách do zahraničí s pojistitelem Colonade Insurance S.A., organizační složka, IČO: 04485297


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření výše uvedeného dodatku č.1


T: 30. 11. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OPKČ, KS