Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 12. 2018


č. 721/RMČ/2018


k pověření řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 se sídlem Šimanovská 47, Praha 9Rada městské části Praha 14I. p o v ě ř u j e


MgA. Terezu Němečkovou, nar. XX.XX.XXXX, s účinností ode dne 3. 12. 2018 řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 se sídlem Šimanovská 47, Praha 9 do doby ukončení výběrového řízení na obsazení této funkce


II. s t a n o v u j e


plat MgA. Němečkové dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 3. 12. 2018


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit právní jednání spojené s pověřením MgA. Terezy Němečkové, nar. XX XX XXX, řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

T: 3. 1. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, KT - PO, P14 kulturní