Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 190/RMČ/2019


ke kategorii "B" MA21Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh "Plánu plnění podmínek kategorie "B" MA21 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

zodpovědným osobám


zajistit realizaci opatření a aktivit dle navrženého "Plánu plnění podmínek kategorie "B" MA21


T: 31. 12. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSPK