Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 194/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu "Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II." vedeného pod reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu "Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II."


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Pražské matky, z. s., IČO: 45246220 se sídlem Muchova 13, 160 00 Praha 6, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14

zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu "Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II."

T: 30. 4. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ