Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 200/RMČ/2019


k návrhu na souhlas s pracovní cestou člena Rady městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s pracovní cestou Bc. Michala Pragera, MBA, člena Rady městské části Praha 14 na konferenci "Sociální služby v Evropě" konané ve dnech 16. 5. 2019 - 17. 5. 2019 v Mikulově


II. s c h v a l u j e


1. využití soukromého vozidla v souladu s instrukcí QI 61-01-04 Poskytování náhrad cestovních výdajů


2. výdaje na ubytování ve výši 2.730 Kč/noc


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit proplacení nákladů uvedených v čl. II. tohoto usnesení
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OHS, OPKČ, KT