Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 4. 2019


č. 201/RMČ/2019


k žádosti o změnu využití prostředků z dotace MČ Praha 14 udělené v roce 2019Rada městské části Praha 14I. b e r e  n a  v ě d o m í  a  s o u h l a s í


se změnou využití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 v roce 2019 na projekt "Vyčištění víceúčelového hřiště s umělým povrchem, 36 x 14 m, sportovní areál Hamerská" organizace TJ Kyje Praha 14, z. s. dle přiložené přílohy, která je součástí návrhu


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


informovat žadatele TJ Kyje Praha 14, z. s. o rozhodnutí RMČ Praha 14

T: 4/2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ