Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


12. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 4. 2019


č. 224/RMČ/2019


k poskytnutí příspěvku na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu pro základní školy zřizované městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu pro základní školy zřizované městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit zvýšení příspěvku na provoz každé základní škole zřizované městskou částí Praha 14 dle přílohy č. 1

2. seznámit ředitele základních škol s výše uvedeným rozhodnutím

T: 24. 5. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ředitelé ZŠ