Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


12. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 4. 2019


č. 226/RMČ/2019


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázky "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:


obchodní firma: Elektrocentrum GEPACK s. r. o.

sídlo: Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 25267221


o vyloučení nabídky uchazeče:

obchodní firma: KVS stavební, s. r. o.

sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 28982703


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele T: 13. 5. 2019


2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení T: 31. 5. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská