Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


12. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 4. 2019


č. 228/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská"

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská" komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projekční služby - Izolační zeleň - Českobrodská"

T: 27. 5. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14

Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OD, KS