Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


12. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 4. 2019


č. 233/RMČ/2019


k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 sjednané se společností GELAI company, s. r. o.



Rada městské části Praha 14



I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 sjednané se společností GELAI company, s. r. o., IČO 27913830, upravujícím způsob a termín ozelenění protihlukového valu na pozemku parc. č. 877/1, k. ú. Hostavice

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2008/OSMI/0045 sjednané se společností GELAI company, s. r. o.


T: 31. 5. 2019













Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14



Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, O®P