Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 242/RMČ/2019


k návrhu na schválení dohody o ukončení smlouvy o zajištění ostrahy objektů ÚMČ Praha 14 mezi městskou částí Praha 14 a společností Blesk Servis s.r.o. a k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14" zadané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. žádost o ukončení smlouvy o zajištění ostrahy objektů ÚMČ Praha 14 čj. 0194/2018/OHS/1100 ze dne 25. 5. 2018 mezi městskou částí Praha 14 a společností Blesk Servis s. r. o. IČO: 27607429 ke dni 31. 8.2019


2. zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14" zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení


3. návrh výzvy včetně zadávací dokumentace a návrh smlouvy k uvedené veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky komise pro hodnocení nabídek


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit právní úkony související s akceptací žádosti o ukončení výše uvedené smlouvy o zajištění ostrahy objektů Úřadu městské části Praha 14 a se zadávacím řízením k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14" zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 31. 7. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OPKČ