Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 243/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. p o v ě ř u j e

Mgr. Irenu Kolmanovou, místostarostku městské části Praha 14


k formálním úpravám zadávací dokumentace na základě připomínek od Operačního programu Praha - pól růstu ČR a informování vedení MČ Praha 14


IV. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 31. 5. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ