Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 5. 2019


č. 244/RMČ/2019


k návrhu na souhlas se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14", za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS -74-01, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2019, Rozpočet městské části Praha 14 a ke jmenování členů komisíRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14", za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS 74-01, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2019, Rozpočet městské části Praha 14, dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. j m e n u j e


členy komisí dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14", za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS 74-01, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 7/ZMČ/2019, Rozpočet městské části Praha 14, dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS