Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2019


č. 259/RMČ/2019


k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2018 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2018 včetně výsledku hospodaření dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2018 dle přílohy č. 2

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání informací o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2018 včetně souvisejících informací odboru účetnictví MHMP a informovat o schválení účetních závěrek a rozdělení výsledku hospodaření jednotlivé příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 14

T: 12. 7. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, PO zřizované MČ Praha 14, OIA, OPKČ