Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 5. 2019


č. 260/RMČ/2019


k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


- s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, a to bez výhrad


- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2018

příjmy 576.623,07 tis. Kč

výdaje 555.799,64 tis. Kč

z toho:

kapitálové 231.827,97 tis. Kč

běžné 323.971,67 tis. Kč

financování - 20.823,43 tis. Kč


- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2018 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 44.759 tis. Kč


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2018 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 4. 6. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra, starosta městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a. s.