Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 490/RMČ/2019


k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 30.880 Kč pro Základní školu, Praha 9 -Černý Most, Gen. Janouška 1006 k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 6 žáků ve školním roce 2019/2020, poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN na období od 2. 9. 2019 - 30. 6. 2020


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Jaroslavu Budilovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 -Černý Most, Gen. Janouška 1006 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru

T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška