Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 491/RMČ/2019


k návrhu na navýšení platu Mgr. Bc. Jaromíru Horníčkovi, řediteli Základní školy,

Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 za výkon funkce koordinátora školního vzdělávacího programu dle § 133 zákoníku práce a § 9 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníkůRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s navýšením platu Mgr. Bc. Jaromíru Horníčkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit a předat nový platový výměr Mgr. Bc. Jaromíru Horníčkovi

T: 1. 9. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská, KT - PO