Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 492/RMČ/2019


k návrhuna poskytnutí odměny vedoucí pověřené řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí odměny vedoucí pověřené řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ve výši dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit poskytnutí odměny vedoucí pověřené řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

T: 15. 9. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OŘEŠ, KT