Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 506/RMČ/2019


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím" pro potřeby ZŠ Chvaletická

_


___


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele BOXED, s.r.o., IČO: 27243842, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Velflíkova 4


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit veškeré právní úkony související s ukončením zadávacího řízeník veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím"

T: 31. 8. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, Základní škola Chvaletická