Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 507/RMČ/2019


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14"

_


___


Rada městské části Praha 14



I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele EAG - EuroAdvisory Group s. r. o., IČO: 28503988, Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14




zajistit veškeré právní úkony související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění dotačního managementu na akce - Energetická renovace 4 základních škol na Praze 14"

T: 31. 8. 2019















































Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14





Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OI, OŘEŠ, OPKČ