Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


19. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 8. 2019


č. 508/RMČ/2019


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019

T: 30. 8. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ,SP Černý Most s.r.o., podnájemce