Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 704/RMČ/2019


vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru "Terminál Malešice"



Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s dokumentací dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru "Terminál Malešice"


II. z á s a d n ě n e s o u h l a s í


s předloženým záměrem "Terminál Malešice" ani dle varianty D z důvodu významného negativního dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel v celé dotčené oblasti Prahy


III. s c h v a l u j e


text dopisu s vyjádřením MČ Praha14, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci záměru "Terminál Malešice" Magistrátu hl. m. Prahy - OCP


T: 2. 12. 2019







Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS - ÚÚR, OD, OŽP