Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 710/RMČ/2019


k uzavření nájemní smlouvy mezi Praha 14 kulturní IČO: 751 22 987 a Městskou knihovnou v Praze, IČO: 000 64 467Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy mezi Praha 14 kulturní IČO: 751 22 987 a Městskou knihovnou v Praze, IČO: 000 64 467


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit MgA. Terezu Němečkovou, pověřenou řízením Praha 14 kulturní, se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k uzavření výše uvedené nájemní smlouvy

T: 31. 12. 2019


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: Praha 14 kulturní, OŘEŠ, OSM