Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 717/RMČ/2019


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace Centrálního parku Černý Most"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace Centrálního parku Černý Most"

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace Centrálního parku Černý Most"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace Centrálního parku Černý Most" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14
zajistit veškeré právní úkony související se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace Centrálního parku Černý Most"


T: 16. 12. 2019
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, KS ÚÚR