Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 720/RMČ/2019


k rozhodnutí zadavatele o výsledku hodnocení nabídek v zadávacím řízení v nadlimitní veřejné zakázce "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k nadlimitní veřejné zakázce "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací"


II. s c h v a l u j e


1. výsledek hodnocení nabídek v nadlimitní veřejné zakázce "Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací"


2. rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatelů k uzavření smlouvy o inovačním partnerství dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


3. návrh znění smlouvy o inovačním partnerství


4. posouzení splnění podmínek účasti pro vybrané účastníky


III. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškeré úkony k uzavření výše uvedené smlouvy o inovačním partnerství

T: 6. 12. 2019Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ