Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 12. 2019


č. 724/RMČ/2019


k návrhu souhlas s revokací usnesení č. 655/RMČ/2019 a na souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rokRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


revokaci svého usnesení č. 655/RMČ/2019 ze dne 7. 11. 2019, které bylo přijato v tomto znění:

1. Rada městské části Praha 14 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 98/2015 ze dne 20. 7. 2015 k 30. 11. 2019 a uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s paní XXXXXX XXXXXXXXXX k bytu č. 3, o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, k. ú. Černý Most, obec Praha s účinností od 1. 12. 2019


2. s prodloužením doby nájmu v nájemní smlouvě č. 102/2018 ze dne 5. 11. 2018 na dobu určitou do 30. 11. 2019 a uzavřením nové nájemní smlouvy


II. s o u h l a s í


s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o revokaci usnesení a o souhlasu s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 31. 1. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, žadatel