Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 30. 3. 2020


č. 179/RMČ/2020


k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě čj. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019 s firmou PARECO s.r.o., IČO: 27165329 a dodatku č. 1 ke smlouvě čj. 0471/2019/ OHS_OddT/1050 ze dne 19. 9. 2019 s firmou K2S Facility, spol. s r.o., IČO: 045 61 325Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čj. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019, mezi městskou částí Praha 14 a společností PARECO s.r.o., IČO: 27165329 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění ostrahy objektů Úřadu městské části Praha 14 čj.: 0471/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 19. 9. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a společností K2S Facility, spol. s r.o., IČO: 045 61 325, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o dílo čj. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění ostrahy objektů Úřadu městské části Praha 14 čj.: 0471/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 19. 9. 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

T: 20. 4. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OŘEŠ, OHS